Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI – OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
(„Politika“)

LESAFFRE RS DOO BEOGRAD, privredno društvo sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića 11b, Beograd, sa matičnim brojem 20292806 („Rukovalac“), ima nameru da, u svojstvu rukovaoca podataka, a u svrhu administriranja i vođenja internet stranice www.mesimozajedno.rs (u daljem tekstu: „Internet stranica“) na način na koji je to bliže određeno u ovoj Politici privatnosti, prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Imajući to u vidu, a u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“), Rukovalac obaveštava sva lica posetioce i korisnike Internet stranice (pojedinačno svaki od posetilaca i korisnika Internet stranice: „Korisnik“) o sledećem:

1. Podaci koji će se prikupljati i obrađivati

1.1. Rukovalac namerava da od Korisnika prikupi i obrađuje lične podatke koji su neophodni za
• Identifikaciju korisnika na stranici
• Ažuriranje spremljenih podataka o korisniku, ukoliko se oni promene
• Povezivanje sadržaja i objava s korisnikom te prikazivanje (ime i prezime) uz korisnikove sadržaje i objave
• Rešavanje eventualnih funkcionalnih problema
• Kontaktiranje korisnika vezano za promotivne akcije
• Slanje njuzletera (ukoliko korisnik odabere tu opciju)

1.2. Podaci Korisnika koje Rukovalac namerava da prikuplja i obrađuje u skladu sa tačkom 1.1 iznad su:
• Ime i prezime
• Adresa e-pošte
• Facebook identifikator (ako se prijava vrši preko Facebook Connect/Login opcije)

2. Identitet Rukovaoca

2.1. Podaci, identitet i kontakt podaci Rukovaoca podataka su navedeni u uvodnim odredbama.

3. Pravni osnovi i svrha prikupljanja i daljeg obrađivanja

3.1. Svrha prikupljanja i dalje obrade ličnih podataka je administriranje i vođenje Internet stranice, organizovanje nagradnih konkursa i takmičenja preko Internet stranice kao i slanje obaveštenja i novosti Korisnicima odnosno primanje daljih obaveštenja i promotivnih ponuda upućenih Korisnicima od strane Rukovaoca, na način na koji je to navedeno u članu 1. ove Politike („Svrha“).

3.2. Pravni osnov prikupljanja i obrade Podataka je saglasnost Korisnika.

4. Informacija o primaocima Podataka

4.1. Podaci Korisnika mogu biti preneti kompaniji IT Market, Ivekovićeva 19, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, koja vrši poslove administriranja Internet stranice u ime i po nalogu Rukovaoca. Ukoliko do ovog prenosa podataka dođe, Rukovalac će sa ovom kompanijom, kao i sa svim drugim obrađivačima podataka o ličnosti korisnika, imati potpisan ugovor o obradi podataka o ličnosti, koji sadrži sve potrebne elemente u skladu sa Zakonom, a koji obezbeđuju potreban stepen zaštite podataka o ličnosti Korisnika u skladu sa svim primenjivim propisima.

4.2. Podaci Korisnika biće čuvani na serverima kompanije Orbis d.o.o. B. Radić 90, 42000 Varaždin, Republika Hrvatska. Lokacija navedenih servera nalazi se u Saveznoj Republici Nemačkoj, a koja se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka smatra državom u kojoj je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom i Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019).

5. Prava, uključujući i obaveštenje o pravima koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

5.1. Pravo na pristup ličnim podacima: Korisnik ima pravo da traži pristup kopiji Podataka, zajedno sa informacijom o tome:
– koje od ličnih podataka Korisnika Rukovalac obrađuje,
– koja je svrha obrade,
– da li se Podaci dele sa trećim licima i identitet tih trećih lica, ukoliko ih ima,
– koji je rok čuvanja Podataka,
– koja su prava Korisnika u vezi sa Podacima, a pre svega informacije o pravu na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku,
– da li su Podaci Korisnika korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

5.2. Zahtev za pristup je besplatan.

5.3. Pravo na prigovor: Korisnik u svakom trenutku može da uloži prigovor u vezi sa bilo kojim aspektom obrade Podataka od strane Rukovaoca kontaktiranjem na imejl adresu kontakt.mesimozajedno@gmail.com.

5.4. Pravo na opoziv saglasnosti: Rukovalac obrađuje Podatke Korisnika isključivo na osnovu saglasnosti. U svakom trenutku Korisnik može povući svoju saglasnost, u kom slučaju Rukovalac prestaje sa daljom obradom Podataka. Ukoliko Korisnik iskoristi ovo pravo, to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa saglasnošću Korisnika i u skladu sa Zakonom.

5.5. Pravo na ispravku Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da promeni ili dopuni sve netačne ili nepotpune Podatke.

5.6. Pravo na brisanje Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca brisanje Podataka, ako Rukovaocu za svrhu zbog koje su Podaci prikupljeni, isti više nisu potrebni. Korisnici imaju pravo da zahtevaju da se njihovi podaci o ličnosti koje je Rukovalac prikupio i koje obrađuje izbrišu, a Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u sledećim slučajevima:

– Podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani;
– Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kog se obrada Podataka vršila, a nema drugog osnova za obradu;
– podnet je prigovor na obradu, u skladu sa članom 37. Zakona;
– Podaci su nezakonito obrađivani;
– Podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza;
– Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.

Korisnici se sa zahtevom za brisanje njihovih podataka o ličnosti mogu obratiti na mejl adresu kontakt.mesimozajedno@gmail.com. Rukovalac će tražene podatke izbrisati u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je zahtev od strane korisnika primljen i o tome obavestiti Korisnika na adresu sa koje je zahtev i poslat. U slučaju da smatra da nije obavezan da navedene podatke o ličnosti izbriše, Rukovalac će Korisniku u istom roku poslati obrazložen odgovor zbog čega nije u stanju da postupi po zahtevu Korisnika.

5.7. Pravo na informisanost u vezi sa odgovarajućim merama zaštite: Korisnik se u svakom momentu može upoznati sa svim merama zaštite primenjenim na Podatke, uključujući i mere koje se primenjuju kod izvoza Podataka u države koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima, putem imejl adrese kontakt.mesimozajedno@gmail.com.

5.8. Pravo na prenosivost Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da njemu ili nekom trećem licu prenese sve ili neke od Podataka, na način i u obliku da se mogu lako preneti.

5.9. Pravo na ograničavanje obrade Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da obradu Podataka ograniči. U slučaju ovakvog zahteva od strane Korisnika, Rukovalac će obustaviti sve aktivnosti u vezi sa Podacima, do razrešenja ovog zahteva.

5.10. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Rukovalac obaveštava Korisnika da se na Podatke ne primenjuje automatizacija niti profilisanje kao način donošenja odluka, niti će se takve radnje sprovoditi u budućnosti.

5.11. Pravo na pritužbu: Korisnik u svakom trenutku može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti putem imejl adrese office@poverenik.rs, ukoliko ima pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom Podataka.

6. Obaveznost i pravni osnov, odnosno dobrovoljnost davanja Podataka i obrade

6.1. Davanje pristanka za obradu Podataka u navedenu Svrhu je dobrovoljno.

7. Davanje i opoziv pristanka

7.1. Pristanak se može opozvati putem imejl adrese kontakt.mesimozajedno@gmail.com ili pisanim putem preko adrese sedišta Rukovaoca, a sa posledicama kako je to navedeno u članu 5.4 ove Politike.

7.2. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

7.3. U slučaju opoziva pristanka, lice koje je prethodno dalo pristanak je dužno da nadoknadi Rukovaocu opravdane troškove i eventualnu štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

8. Druge informacije od značaja za obradu Podataka

8.1. Podaci će se čuvati i smatrati poverljivim dokle god su potrebni za ispunjenje Svrhe, u skladu sa primenjivim zakonima, odnosno do opoziva pristanka.

Na sajtu https://mesimozajedno.rs koristimo kolačiće za prijavu i objavljivanje sadržaja i analizu saobraćaja na sajtu . Više o kolačićima Ne prihvatam Prihvatam