Uslovi korišćenja

Home » Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sadržaja web stranice www.mesimozajedno.rs

U nastavku se nalaze pravila i uslovi pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice www.mesimozajedno.rs. Zato Vas molimo da se s njima upoznate pre početka njihovog korišćenja. Tako ćemo izbeći kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi sa tim.

Web stranicu www.mesimozajedno.rs (dalje u tekstu: www.mesimozajedno.rs) pokrenula je i uređuje firma Lesaffre RS doo Beograd. (u daljem tekstu: Lesaffre ili mi).

Prvim korišćenjem web stranice www.mesimozajedno.rs, smatraćemo da ste se u celinii upoznali s ovim uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici www.mesimozajedno.rs i ne koristite njene sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da se obratite našem administratoru koristeći link Kontakt.

Izgled i sadržaj web stranice www.mesimozajedno.rs, te uslove korišćenja možemo iz određenih razloga izmeniti, stoga Vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promenama. Smatraćemo da Vaše naknadno korišćenje predstavlja Vaš pristanak na sve eventualne izmene.

KORIŠĆENJE SADRŽAJA WEB STRANICE www.mesimozajedno.rs

Bilo da ste postali registrovani korisnik ili ne, korišćenje materijala i sadržaja web stranice www.mesimozajedno.rs dopuštamo samo u lične svrhe.

NE DOZVOLJAVAMO:

1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju važeći propisi R Srbije, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine, neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, lični podaci trećeg lica ili se vređa pravo na privatnost trećeg lica;

2. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nosilac autorskog prava i/ili drugih prava intelektualne svojine na tim sadržajima, te ukoliko nemate dozvolu autora za korišćenje tih sadržaja;

3. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju prava dece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih lica putem svih sadržaja na web stranici www.mesimozajedno.rs, uključujući i privatne poruke;

4. izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na web stranici www.mesimozajedno.rs, uključujući i privatne poruke;

5. izričito ili prikriveno oglašavanje ličnih internetskih stranica ili blogova putem svih sadržaja na web stranici www.mesimozajedno.rs (vodeni žig, link i slično);

6. korišćenje sadržaja i funkcionalnosti web stranice www.mesimozajedno.rs na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kom treće, licu;

7. lažno predstavljanje sa svrhom pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih lica putem svih sadržaja na našem sajtu, uključujući i privatne poruke;

8. objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim licima bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne šeme itd.;

9. bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja web stranice www.mesimozajedno.rs drugim korisnicima;

10. svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja koji sadrže računarske viruse, crve, računarske kodove, datoteke i programe koji mogu da imaju za posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računarskog programa ili bilo koje računarske i druge opreme;

11. neovlašćeno prikupljanje, čuvanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika web stranice www.mesimozajedno.rs;

12. korišćenje bilo kog sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korišćenjem sadržaja web stranice www.mesimozajedno.rs pristajete da naš administrator nadzire da li su sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmenjujete u skladu s uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju. Pre objave, vršimo pregled sadržaja korisnika korisnika, na način da li on ispunjava normu i strukturu neophodnu za održavanje standarda unosa recepata na samom sajtu. Ne garantujemo da će sadržaji koje korisnici budu objavljivali na web stranici www.mesimozajedno.rs biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uslova korišćenja, niti garantujemo za poreklo takvih sadržaja.

U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao web stranice www.mesimozajedno.rs i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uslovima korišćenja ili ne, zadržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve zavisno od naše procene situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamerno posećuju stranice radi sticanja novih znanja, zabave, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi kompaniju od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrovali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korišćenja web stranice www.mesimozajedno.rs uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim Uslovima korišćenja. To smo vam olakšali tako da se uz svaki sadržaj nalazi link putem kojeg možete direktno kontaktirati administratora i prijaviti svaki takav slučaj ili nam možete poslati poruku putem linka Kontakt.

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s Uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju, naš administrator zadržava pravo da odbije objavu, izmeni ili ukloni takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obaveštenja. Takođe, zavisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na:

– privremenu deaktivaciju korisničkog naloga u trajanju od 3, 7 ili mesec dana,

– trajnu deaktivaciju korisničkog naloga, pri čemu korisnik ima pravo da u slučaju trajne deaktivacije korisničkog naloga na web stranici www.mesimozajedno.rs odluči da li želi ili ne da njegovi sadržaju ostanu vidljivi tj. sastavni deo web stranice www.mesimozajedno.rs,

– ukidanje korisničkog naloga registrovanog korisnika kao krajnju meru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Time se brišu i korisnički sadržaji pri čemu ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kom korisniku ili trećem licu.

– zabranu pristupa na web stranicu www.mesimozajedno.rs.

Težina i učestalost povrede Uslova korišćenja se kategorišu u tri grupe, redom od najlakših prema najtežim:

1. unošenje neautorskog sadržaja (osim slika za opremanje blogova, te avatara koji moraju biti pravilno označeni CC licencom i autorom) i prikriveno reklamiranje,

2. objava privatnih poruka, vređanje, izazivanje i učestvovanje u konfliktnim situacijama,

3. izričito reklamiranje, izazivanje i učestvovanje u konfliktnim situacijama koje narušavaju koncept stranice; ponavljanje povreda iz sve tri kategorije.

Sve povrede Uslova korišćenja su kumulativne i u krajnjem slučaju mogu dovesti do privremene ili trajne deaktivacije korisničkog naloga, kao i trajnog brisanja korisničkog naloga. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kom korisniku ili trećem licu.

Ukoliko u bilo kom trenutku želite da promenite ili obrišete svoje sadržaje koji su dozvoljeni Uslovima korišćenja, a na koje više ne možete uticati (komentari i forum postovi) potrebno je da nam na link Kontakt pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga za brisanje koje će administrator razmotriti i poslati vam povratnu informaciju o svojoj odluci da li će tražene sadržaje obrisati ili ne.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste lično isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmenjujete na web stranici www.mesimozajedno.rs. Korišćenjem sadržaja web stranice www.mesimozajedno.rs saglasni ste da, do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima, Lesaffre ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmene takvog sadržaja niti njihove moguće posledice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim licima zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz Uslova korišćenja, svi korisnici i treća lica snosiće odgovarajuće zakonske posledice, te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzrokuju nama, ostalim korisnicima ili trećim licima.

SADRŽAJI SAJTA

Na web stranici www.mesimozajedno.rs omogućavamo Vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Uložićemo razumne napore da Vam web stranica www.mesimozajedno.rs i svi njeni sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim Uslovima korišćenja.

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti.: Na web stranici www.mesimozajedno.rs se nalazi mnogo sadržaja i funkcionalnosti, od kojih su mnogi interaktivni. Nudimo vam mogućnost stvaranja lične stranice, učitavanje (upload) sopstvenih recepata, fotografija i teksta, postavljanje linka za prikaz videa), komentarisanje sadržaja, učestvovanje u nagradnim igrama, online istraživanjima i dr. Za korišćenje većine interaktivnih sadržaja potrebno je da postanete naš registrovani korisnik (Registracija).

Objavljivanje Vaših sadržaja na web stranici www.mesimozajedno.rs ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Sadržaji naših partnera i trećih lica: Na web stranici www.mesimozajedno.rs ćete naći i podatke o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, saveta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara, te linkova na njihove internet stranice. Takve sadržaje ćemo nastojati posebno da obeležimo kada to omogućuje način njihove objave.

Zadržavamo pravo da nadziremo da li su sadržaji naših partnera u skladu s Uslovima korišćenja i propisima Republike Srbije. Ne garantujemo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili poreklo takvih sadržaja, budući da naš nadzor nije kontinuiran niti vršimo kontrolu sadržaja.

Objavljivanje sadržaja naših partnera na web stranici www.mesimozajedno.rs ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Do najveće dopuštene mere važećim pravnim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima i trećim licima u svezi sa korišćenjem ili sa pouzdavanjem u bilo koji sadržaj naših partnera, kao i proizvode ili usluge dostupne od naših partnera. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za sadržaje naših partnera, molimo da se obratite našem administratoru putem linka Kontakt.

REKLAMNI SADRŽAJI NA WEB STRANICI www.mesimozajedno.rs

Na web stranici www.mesimozajedno.rs se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, baneri i sl.) koje na bazi ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama uredićete neposredno s oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koje iz njih proizlaze.

Uložićemo najveće napore da među sadržajima web stranice www.mesimozajedno.rs, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vređa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzrokovati telesnu, duševnu ili drugu štetu deci, kao i neetičko oglašavanje. Ako ustanovimo da se na web stranici www.mesimozajedno.rs pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.

Takođe, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će verovatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno, te je verovatno da će time uticati na ekonomsko ponašanje tih osoba.

Do najveće moguće mere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim licima u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem. Sve Vaše primedbe i zahteve vezane uz sadržaje oglašavanja molimo dostavite direktno oglašivaču.

REGISTRACIJA

Registracijom na web stranici www.mesimozajedno.rs postajete član __________ (kluba) što vam omogućava besplatno korišćenje velikog broja interaktivnih sadržaja i funkcionalnosti o kojima se korisnici obaveštavaju na samoj web stranici wwww.mesimozajedno.rs.

Pravo registracije ima samo punoletna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove Uslove korišćenja, te nam dopustite da Vaše lične podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našom Politikom privatnosti. Prilikom registracije dužni ste da unosete tačne i istinite podatke. Ne dopuštamo korišćenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo da obrišemo takva korisnička imena bez prethodnog obaveštenja.

Prilikom registracije, možete da izaberete primanje besplatnih elektronskih obaveštenja o novostima sa web stranice (e-newsletter) kao i posebnih obaveštenja. Ako izaberete primanje posebnih obaveštenja, izražavate svoj pristanak za primanje reklamnih i drugih obaveštenja o proizvodima i uslugama vezanima za pekarstvo, hranu, zdravlje i slične teme. 

Nakon izvršene registracije dobijate lični korisnički nalog. Sve podatke o svom korisničkom nalogu, a posebno odabranu lozinku, dužni ste da čuvate kao poverljive podatke. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja Vama, drugim korisnicima ili trećem licu može biti uzrokovana zbog korišćenja korisničkog naloga bez autorizacije, odnosno druge zloupotrebe podataka koji su dostupni na korisničkom nalogu. Ako uočite neautorizovano korišćenje Vašeg korisničkog naloga, odnosno njegovu zloupotrebu, molimo da nas o tome odmah obavestite na link Kontakt.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promeniti svoje korisničko ime, potrebno je da na link Kontakt pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga koje će administrator razmotriti i poslati Vam povratnu informaciju.

Korisnički nalog u svakom trenutku možete izbrisati koristeći mogućnost u Vašim Podešavanjima na Vašoj korisničkoj stranici.

Prestankom registracije ne prestaje Vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vreme trajanja Vaše registracije.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Na web stranici www.mesimozajedno.rs pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualne svojine (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice www.mesimozajedno.rs snosi sopstvenu odgovornost za poštovanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici. Stoga Vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odeljka kako biste u potpunosti poštovali tuđa prava intelektualne svojine. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite nam se putem linka Kontakt.

Opšta pravila: Sadržaje zaštićene intelektualnom svojinom kao korisnici možete koristiti samo za ličnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOZVOLJAVAMO:

1. korišćenje sadržaja koji se nalaze na web stranici www.mesimozajedno.rs u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reprodukciju, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Lesaffre RS;

2. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici www.mesimozajedno.rs koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kog proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Lesaffre RS;

3. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici www.mesimozajedno.rs koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Lesaffre RS;

4. izmenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Lesaffre RS.

Obavezujemo se da bez odlaganja ispitamo svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odeljka, a posebno ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa stranice. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu saradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama Uslova korišćenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj da uklonimo s web stranice www.mesimozajedno.rsbez prethodnog obaveštavanja korisnika te, zavisno od slučaja, razmotrićemo i mogućnost ukidanja korisničkog naloga.

Korišćenjem web stranice www.mesimozajedno.rs svesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji zaštićeni različitim pravima intelektualne svojine čiji je nosilac Lesaffre RS ili treća lica. Bez obzira na vaše korišćenje web stranice www.mesimozajedno.rs, bilo kao registrovani ili neregistrovani korisnik, time ne stičete pravo korišćenja (licencu) bilo kojeg autorskog dela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji su nosilac Lesaffre RS, odnosno treća lica. To važi i za bilo koje autorsko delo koje se nalazi na web stranici www.mesimozajedno.rs, a koje je zaštićeno autorskim pravom Lesaffre RS ili trećeg lica, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom delu izričito navedeno nešto drugo.

Poseban položaj pojedinih autorskih dela – Creative Commons licence i Watermark: Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, Lesaffre RS u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima, registrovanim ili neregistrovanim, druge oblike korišćenja autorskih dela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je Lesaffre RS nosilac autorskog prava. Na taj način korisnicima se npr. može dati pravo prerade pojedinih dela odnosno njihove dalje distribucije, koje bi inače bilo zabranjeno u sklopu Opštih pravila iz prvog dela Uslova korišćenja. Tako se na pojedina autorska dela mogu primenjivati Creative Commons licence, kojima se u pravilu daju veća ovlašćenja korisnicima autorskog dela u pogledu njihovog korišćenja.

U slučaju da su pojedina autorska dela podvrgnuta pravilima nekih od Creative Commons licenci u smislu korišćenja autorskog dela, tada je to na tim autorskim delima izričito naznačeno stavljanjem oznake pojedinačne Creative Commons licence koja se na njega primenjuje. Takva oznaka ujedno predstavlja i link koji upućuje na skraćeni i puni tekst predmetne Creative Commons licence na srpskom jeziku, s kojima se korisnik, registrovan ili ne, mora u potpunosti da upozna pre bilo kakvog korišćenja autorskog dela o kojem je reč.

Lesaffre RS će izuzetno na svojim stranicama dozvoliti korišćenje slika za avatare i blogove ukoliko će biti prenesene prema izvornoj CC licenci autora fotografije i koje će od strane korisnika web stranice www.mesimozajedno.rs biti označene pravilnim navođenjem izvora i autora putem linkova, kako je to navedeno u odeljku Autorska prava i CC licence.

Uprkos tome što postoje pojedina autorska dela na kojima je nosilac prava Lesaffre RS, Lesaffre RS ih može podvrgnuti i pravilima korišćenja iz neke od Creative Commons licenci, iako Lesaffre RS nije član Creative Commons organizacije (www.creativecommons.org), te ne odgovara korisniku za bilo koji problem, posledicu ili štetu koju korisnik može da ima zato što nije razumeo tekst licence, odnosno pravne posledice njene upotrebe, tj. korišćenja autorskog dela prema odredbama te licence. Odgovornost Lesaffre RS za bilo kakav oblik štete koji iz toga može proizaći, ograničava se do najveće mere dopuštene merodavnim pravom.

Pojedine sadržaje, prvenstveno slike recepata, kojih je nosilac Lesaffre RS autorskog prava, odnosno prava korišćenja autorskih dela, Lesaffre RS će označiti watermarkom (vodenim žigom), koji se sastoji od URL adrese autorove stranice na _____________. Stavljanjem watermarka (vodenog žiga) Lesaffre RS tehničkim merama utiče na smanjenu mogućnost neovlašćenog kopiranja, distribucije i drugog oblika upotrebe autorskog dela. Korisnicima, bilo registrovanim, bilo neregistrovanim, zabranjeno je bilo kakvo uklanjanje watermarka (vodenog žiga) ili pokušaj njegove izmene, prerade kao i bilo kakva druga slična tehnička intervencija na watermarku (vodenom žigu).

Vaši sadržaji na web stranici www.mesimozajedno.rs: Ako se registrujete kao korisnik na web stranici www.mesimozajedno.rs, omogućavamo Vam, između ostalog, da na web stranici objavljujete, učitavate (upload) i razmenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije, video i dr. Svesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima, kao i trećim licima.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Lesaffre RS zasniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorišćavanja tog sadržaja i materijala. Na osnovu toga mi ćemo biti ovlašćeni, do najveće moguće mere dopuštene važećim propisima Republike Srbije, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući lično objavljivanje materijala na web stranici na drugom mestu po našem izboru, uključivanje materijala u obaveštenju o novostima (e-newsletter) na web stranici, korišćenje i distribuiranje materijala u promotivne i reklamne svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim licima, reprodukovanje, preradu, prilagođavanje, prikazivanje, u celinii ili delimično, bez potrebe za bilo kakvim daljim dopuštenjem korisnika.

Svaki korisnik ima pravo i da ograniči obim korišćenja predmetnog sadržaja od strane Lesaffre RS i trećih lica različitih od Lesaffre RS, na način da odobri korišćenje istog uz primenu jedne od Creative Commons licenci, a što je omogućeno tehničkim merama na web stranici www.mesimozajedno.rs. Naša je preporuka registrovanim korisnicima da se pre odluke na podvrgavanje sadržaja i materijala na kojima su nosioci autorskih prava nekoj od Creative Commons licenci, detaljno upoznaju sa skraćenim i punim tekstom navedene licence, funkcionisanjem Creative Commons organizacije (www.creativecommons.org), te pravnim posledicama, pozitivnim i negativnim, korišćenja navedenih licenci. Omogućavanje registrovanim korisnicima korišćenja neke od Creative Commons licenci na opisan način, ne predstavlja preporuku za korišćenja navedenih licenci. Odluka o tome hoće li predmetne licence koristiti ili ne, isključivo je odluka registrovanih korisnika. Do najveće moguće mere dopuštene merodavnim pravom, isključena je, odnosno ograničena, odgovornost Lesaffre RS prema korisnicima koji se odluče da sadržaje i materijale na kojima su nosioci autorskih prava podvrgnu iskorišćavanju prema bilo kojoj Creative Commons licenci.

U slučaju da na sadržajima koje ste predali ili učitali, a koji su zaštićeni autorskim ili drugim pravom, te čije je korišćenje dopušteno u ograničenom obimu, a mi želimo da steknemo isključiva prava iskorišćavanja, međusobna prava i obaveze uredićemo s Vama posebnim ugovorom.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na web stranici www.mesimozajedno.rs, nalazi Vaše ime i prezime kao autora materijala. Prilikom objavljivanja ili učitavanja sadržaja na web stranici www.mesimozajedno.rs imate pravo izabrati hoće li se uz sadržaj pojaviti i Vaše korisničko ime ili Vaše ime i prezime. 

Vaše garancije: Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu www.mesimozajedno.rs dajete nam sledeće garancije u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:

1. da ste autor tih sadržaja, odnosno nosilac autorskog prava i/ili drugih prava intelektualne svojine na tim sadržajima, te da imate puno ovlašćenje da prenosite u korist Lesaffre RS odgovarajuća prava u skladu s ovim Uslovima korišćenja;

2. da je materijal Vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli u skladu sa zakonom;

3. da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualne svojine u bilo kojem obliku neće ni na koji način vređati prava trećih lica, uključujući lično autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih lica;

4. da korišćenje tih sadržaja prema Uslovima korišćenja neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim licima;

5. da Vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualne svojine, nije ograničeno u korist nekog trećeg lica;

6. da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.

Ovime ste saglasni da ćete sve eventualne zahteve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Lesaffre RS zbog Vaše povrede gore navedenih garancija preuzeti na sebe, te da ćete Lesaffre RS i drugim oštećenim korisnicima i trećim licima nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih garancija. Lesaffre RS se obavezuje da Vas obavesti bez odlaganja o postavljanju svakog zahteva za naknadu štete zbog povrede gornjih garancija.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web stranici www.mesimozajedno.rs u bilo kom obliku uzimaju se isključivo „takvim kakvi jesu“, odnosno „kako su dostupni“, te se ne smatramo odgovornim za moguće posledice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim licima, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranici www.mesimozajedno.rs.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne garantujemo da će web stranica www.mesimozajedno.rs, odnosno svi njeni sadržaji uvek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati greške i računarske programe koji bi mogli prouzrokovati štetu ostalim korisnicima ili trećim licima (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

1. za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim licima usled objavljivanja na web stranici www.mesimozajedno.rs zabranjenih sadržaja, te ostalih sadržaja suprotnih uslovima korišćenja od strane korisnika, trećih lica, sponzora, oglašivača, itd.;

2. za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica prouzrokuju ili pretrpe u vezi s korišćenjem web stranice www.mesimozajedno.rs, lično u slučaju zloupotrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zloupotrebe korisničkog naloga i sl.;

3. za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim licima zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualne svojine, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici www.mesimozajedno.rs;

4. za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim licima usled privremene nedostupnosti web stranice www.mesimozajedno.rs, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;

5. za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici www.mesimozajedno.rs, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i tačnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;

6. za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima izmenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice www.mesimozajedno.rs, korisničkih naloga ili cele web stranice;

7. za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim licima, vezano za korišćenje internet stranica trećih lica, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web straniciwww.mesimozajedno.rs.

Politika o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI – OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

(„Politika“)

LESAFFRE RS DOO BEOGRAD, privredno društvo sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića 11b, Beograd, sa matičnim brojem 20292806 („Rukovalac“), ima nameru da, u svojstvu rukovaoca podataka, a u svrhu administriranja i vođenja internet stranice www.mesimozajedno.rs (u daljem tekstu: „Internet stranica“) na način na koji je to bliže određeno u ovoj Politici privatnosti, prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Imajući to u vidu, a u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“), Rukovalac obaveštava sva lica posetioce i korisnike Internet stranice (pojedinačno svaki od posetilaca i korisnika Internet stranice: „Korisnik“) o sledećem:

1. Podaci koji će se prikupljati i obrađivati

1.1. Rukovalac namerava da od Korisnika prikupi i obrađuje lične podatke koji su neophodni za

– Identifikaciju korisnika na stranici

– Ažuriranje spremljenih podataka o korisniku, ukoliko se oni promene

– Povezivanje sadržaja i objava s korisnikom te prikazivanje (ime i prezime) uz korisnikove sadržaje i objave

– Rešavanje eventualnih funkcionalnih problema

– Kontaktiranje korisnika vezano za promotivne akcije

– Slanje njuzletera (ukoliko korisnik odabere tu opciju)

1.2. Podaci Korisnika koje Rukovalac namerava da prikuplja i obrađuje u skladu sa tačkom 1.1 iznad su:

– Ime i prezime

– Adresa e-pošte

Potencijalno: Ostali podaci koje dodatno Korinisk bude sam želeo da ostavi u sklopu uređivanja svog Profila

2. Identitet Rukovaoca

2.1. Podaci, identitet i kontakt podaci Rukovaoca podataka su navedeni u uvodnim odredbama.

3. Pravni osnovi i svrha prikupljanja i daljeg obrađivanja

3.1. Svrha prikupljanja i dalje obrade ličnih podataka je administriranje i vođenje Internet stranice, organizovanje nagradnih konkursa i takmičenja preko Internet stranice kao i slanje obaveštenja i novosti Korisnicima odnosno primanje daljih obaveštenja i promotivnih ponuda upućenih Korisnicima od strane Rukovaoca, na način na koji je to navedeno u članu 1. ove Politike („Svrha“).

3.2. Pravni osnov prikupljanja i obrade Podataka je saglasnost Korisnika.

4. Informacija o primaocima Podataka

4.1. Podaci Korisnika mogu biti preneti kompaniji Creative Production All About, Luke Vojvodića 69, 11090 Beograd, Republika Srbija, koja vrši poslove administriranja Internet stranice u ime i po nalogu Rukovaoca. Ukoliko do ovog prenosa podataka dođe, Rukovalac će sa ovom kompanijom, kao i sa svim drugim obrađivačima podataka o ličnosti korisnika, imati potpisan ugovor o obradi podataka o ličnosti, koji sadrži sve potrebne elemente u skladu sa Zakonom, a koji obezbeđuju potreban stepen zaštite podataka o ličnosti Korisnika u skladu sa svim primenjivim propisima.

4.2. Podaci Korisnika biće čuvani na serverima kompanije Oblak Solutions, Smederevski put 39 E, 11000 Beograd, Republika Srbija. Lokacija navedenih servera nalazi se u Republici Srbiji, a koja se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka smatra državom u kojoj je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom i Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019).

5. Prava, uključujući i obaveštenje o pravima koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

5.1. Pravo na pristup ličnim podacima: Korisnik ima pravo da traži pristup kopiji Podataka, zajedno sa informacijom o tome:

– koje od ličnih podataka Korisnika Rukovalac obrađuje,

– koja je svrha obrade,

– da li se Podaci dele sa trećim licima i identitet tih trećih lica, ukoliko ih ima,

– koji je rok čuvanja Podataka,

– koja su prava Korisnika u vezi sa Podacima, a pre svega informacije o pravu na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku,

– da li su Podaci Korisnika korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

5.2. Zahtev za pristup je besplatan.

5.3. Pravo na prigovor: Korisnik u svakom trenutku može da uloži prigovor u vezi sa bilo kojim aspektom obrade Podataka od strane Rukovaoca kontaktiranjem na imejl adresu [email protected]

5.4. Pravo na opoziv saglasnosti: Rukovalac obrađuje Podatke Korisnika isključivo na osnovu saglasnosti. U svakom trenutku Korisnik može povući svoju saglasnost, u kom slučaju Rukovalac prestaje sa daljom obradom Podataka. Ukoliko Korisnik iskoristi ovo pravo, to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa saglasnošću Korisnika i u skladu sa Zakonom.

5.5. Pravo na ispravku Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da promeni ili dopuni sve netačne ili nepotpune Podatke.

5.6. Pravo na brisanje Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca brisanje Podataka, ako Rukovaocu za svrhu zbog koje su Podaci prikupljeni, isti više nisu potrebni. Korisnici imaju pravo da zahtevaju da se njihovi podaci o ličnosti koje je Rukovalac prikupio i koje obrađuje izbrišu, a Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u sledećim slučajevima:

– Podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani;

– Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kog se obrada Podataka vršila, a nema drugog osnova za obradu;

– podnet je prigovor na obradu, u skladu sa članom 37. Zakona;

– Podaci su nezakonito obrađivani;

– Podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza;

– Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.

Korisnici se sa zahtevom za brisanje njihovih podataka o ličnosti mogu obratiti na mejl adresu [email protected]. Rukovalac će tražene podatke izbrisati u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je zahtev od strane korisnika primljen i o tome obavestiti Korisnika na adresu sa koje je zahtev i poslat. U slučaju da smatra da nije obavezan da navedene podatke o ličnosti izbriše, Rukovalac će Korisniku u istom roku poslati obrazložen odgovor zbog čega nije u stanju da postupi po zahtevu Korisnika.

5.7. Pravo na informisanost u vezi sa odgovarajućim merama zaštite: Korisnik se u svakom momentu može upoznati sa svim merama zaštite primenjenim na Podatke, uključujući i mere koje se primenjuju kod izvoza Podataka u države koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima, putem imejl adrese [email protected].

5.8. Pravo na prenosivost Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da njemu ili nekom trećem licu prenese sve ili neke od Podataka, na način i u obliku da se mogu lako preneti.

5.9. Pravo na ograničavanje obrade Podataka: Korisnik u svakom trenutku može da traži od Rukovaoca da obradu Podataka ograniči. U slučaju ovakvog zahteva od strane Korisnika, Rukovalac će obustaviti sve aktivnosti u vezi sa Podacima, do razrešenja ovog zahteva.

5.10. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Rukovalac obaveštava Korisnika da se na Podatke ne primenjuje automatizacija niti profilisanje kao način donošenja odluka, niti će se takve radnje sprovoditi u budućnosti.

5.11. Pravo na pritužbu: Korisnik u svakom trenutku može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti putem imejl adrese [email protected], ukoliko ima pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom Podataka.

6. Obaveznost i pravni osnov, odnosno dobrovoljnost davanja Podataka i obrade

6.1. Davanje pristanka za obradu Podataka u navedenu Svrhu je dobrovoljno.

Davanje i opoziv pristanka

7.1. Pristanak se može opozvati putem imejl adrese [email protected] ili pisanim putem preko adrese sedišta Rukovaoca, a sa posledicama kako je to navedeno u članu 5.4 ove Politike.

7.2. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

7.3. U slučaju opoziva pristanka, lice koje je prethodno dalo pristanak je dužno da nadoknadi Rukovaocu opravdane troškove i eventualnu štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

8. Druge informacije od značaja za obradu Podataka

8.1. Podaci će se čuvati i smatrati poverljivim dokle god su potrebni za ispunjenje Svrhe, u skladu sa primenjivim zakonima, odnosno do opoziva pristanka.